New Port Richey Christmas Parade 2017

The New Port Richey Christmas parade was a cold one, but the holiday spirits kept us plenty warm!